Přehled činností


Z činnosti Společnosti pro předškolní výchovu:

Spolupráce při tvorbě normativů a programů: (stanoviska a vyjádření SPV)

 • 2019 Kompletní zprávu o činnosti naleznete zde Zpráva__o_činoosti_výboru_4_12__2019
 • 2018 Kompletní zprávu o činnosti naleznete zde Zpráva__o_činoosti_výboru_12_2018
 • 2017 Kompletní zprávu o činnosti naleznete zde
 • 2016 Kompletní zprávu o činnosti naleznete zde Zpráva o činnosti SPV 2015-2016
 • 2015 Návrh na snížení úvazku přímé práce s dětmi ředitelek MŠ
 • 2014 Opatření ke snížení administrativy v mateřských školách
 • 2010  Otevřený dopis ministrovi školství – žádostí o urychlené řešení problémů spojených s finančním ohodnocení učitelek mateřských škol – podpisová akce, které vedla ke zmírnění dopadů v souvislosti s novelou nařízení vlády č….
 • 2009 Diskuse k případnému zavedení povinného předškolního vzdělávání
 • 2008 Posouzení rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělávání 75-31- M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika pro SOŠ pedagogické
 • 2005
 • 2004 Anketa: Co změnila právní subjektivita mateřských škol
 • 2003 Připomínky k návrhu dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání v Hl.m.Praze
 • 2002 Stanovisko k návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • 2001 Stanovisko a náměty k dokumentu „Výzva pro deset milionů“
 • 2000 Připomínky k obsahu „Bílé knihy“
 • 2000 Účast na projektu OECD v rámci projektu „Úroveň předškolního vzdělávání v ČR“, návštěva komisařů OECD na MŠ, účast na diskusi, anketa, zpracování materiálů
 • 2000 Spolupráce při tvorbě studijního oboru předškolní a mimoškolní pedagogika pro VOŠ
 • 1999 Spolupráce s Výzkumným ústavem odborného školství při podkladech k osnovám SpgŠ
 • 1998 Příspěvky ke Kurikulu předškolní výchovy (předány autorům základního dokumentu VÚP a MŠMT)
 • 1999 Návrh osnov učebního předmětu /logopedická prevence/ pro SpgŠ
 • 1998 Účast v Národní radě škol, připomínky k legislativě
 • 1997 Podpora zakotvení předškolního vzdělávání ve výchovně vzdělávací soustavě ČR
 • 1995 prohlášení k integraci zdravotně postižených dětí do běžných tříd MŠ
 • 1993- 2000 Spolupráce s MŠMT při tvorbě normativů (přidělování finančních prostředků státního rozpočtu pro MŠ)

 

 

 

Zpráva__o_činoosti_výboru_12_2018 Zpráva__o_činoosti_výboru_12_2018