STANOVY SPOLKU
SPOLEČNOST PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

vydané v souladu s § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost pro předškolní výchovu /sdružení/, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

1.1 Společnost pro předškolní výchovu (dále jen Spolek) je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců hájících práva a zájmy dětí předškolního věku.

1.2 Spolek v souladu s ustanovením § 228, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je oprávněn jako svou součást zřizovat pobočné spolky. Právní osobnost pobočného Spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti, a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.
Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu spolku hlavního a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.
Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
Návrh na zápis pobočného spolku podává hlavní spolek.
Zrušením hlavního Spolku se zrušuje i pobočný spolek.

1.3 Spolek vyvíjí činnost na území České republiky a spolupracuje s ostatními profesními organizacemi.

II. NÁZEV

Název Společnost pro předškolní výchovu se s ohledem na § 216 NOZ mění na Společnost pro předškolní výchovu, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek).

III. SÍDLO

Adresa sídla je Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“ s.r.o., Klausova 2448, PSČ 155 00 Praha 5.

IV. STANOVY

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V. CÍLE, POSLÁNÍ A ČINNOST SPOLKU

5.1 Usilovat o zvýšení kvality předškolního vzdělávání a výchovy, jako doplňku výchovy rodinné.
5.2 Podporovat aktivity programů dalšího vzdělávání a odborné přípravy pedagogů.
5.3 Připravovat a organizovat odborné přednášky, semináře, dílny apod.
5.4 Předkládat návrhy na reformy a změny, zapojovat se do diskuze ke koncepci, cílům, obsahu, výsledkům i podmínkám předškolního vzdělávání a výchovy.
5.5 Spolupracovat s institucemi připravující budoucí pedagogické pracovníky /střední a vyšší odborné školy, pedagogické fakulty.
5.6 Působit na rodičovskou veřejnost, využívat principy partnerské komunikace k výchově dětí předškolního věku, presentovat potřeby a zájmy dítěte.
5.7 Usilovat o podporu veřejnosti a ocenění profese učitele – učitelky mateřské školy.
5.8 Připravovat a organizovat projekty, a přehlídky předškolního vzdělávání.
5.9 Spolupracovat s neziskovými organizacemi, obecními a živnostenskými úřady, ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci péče o děti předškolního věku v soukromých zařízeních nebo dětských skupinách.

VI. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

6.1 Spolek je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku a případných dalších zájemců o předškolní vzdělávání dětí a jejich výchovu.
6.2 Spolek je právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem. Vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývající. Spolek samostatně nakládá se svými prostředky.
6.3 Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s cíli spolku.
6.4 Členství ve Spolku se váže na osobu a člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
6.5 Členem se může stát i právnická osoba, za kterou jedná statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
6.6 Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána písemně.
6.7 Člen má právo se aktivně podílet na činnosti Spolku. Má právo volit a být volen do orgánů Spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky a účastnit se osobně jejich projednávání. Člen má právo být informován o činnosti Spolku.
6.8 Člen má povinnost dodržovat stanovy Spolku, podílet se na jeho činnosti, dbát na jeho dobré jméno a platit členský příspěvek, pokud o tom rozhodne členská schůze.
6.9 Členství ve Spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením nebo vyloučením člena,
b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
c) zrušením členství z rozhodnutí výboru spolku za jednání v přímém rozporu se stanovami,
d) zánikem Spolku.

VII. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

7.1 Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze.
7.2 Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.
7.3 Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení rozhoduje výbor Spolku.

VIII. SEZNAM ČLENŮ

8.1 Spolek vede seznam členů. Stanovy spolku určují. Výbor spolku provede zápis nového člena ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství.
8.2 Výbor Spolku provede člena výmaz ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
8.3 Výbor Spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů, ode dne podání žádosti člena a na náklady Spolku výpis ze seznamu členů.
8.4 V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby Právnické osoby

Jméno a příjmení Název
Bydliště Sídlo
Datum narození IČ
Tel.č./email Tel.č./email
Osoba jednající jménem člena

IX. ORGÁNY SPOLKU

5.1 Organizační strukturu Spolku Společnost pro předškolní vzdělávání tvoří:
Sněm
Výbor/Předseda
5.2 Nejvyšším orgánem spolku je S N Ě M, který je shromážděním všech členů spolku. Sněm jedná o zásadních společenských otázkách spolku.
Rozhoduje o činnosti, hospodaření a rozpočtu spolku. Projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok.
Schvaluje změny a doplňky stanov, volí a odvolává členy výboru spolku. Sněm se schází podle potřeby, nejméně však 1 ročně. Jednání sněmu řídí předseda. Sněm je schopný se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Sněm rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
5.3 VÝBOR je řídící výkonný orgán spolku, Je zodpovědný za činnost Spolku v období mezi sněmy.
Zabezpečuje odborné řízení Spolku.
Výbor je reprezentantem Spolku a nositelem jeho právní subjektivity. Výbor se skládá nejméně z pěti členů, kteří mohou zároveň zastupovat jednotlivé regiony. Výbor volí ze svého středu předsedu. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Výbor předkládá sněmu ke schválení roční účetní uzávěrku a roční zprávu o činnosti.
5.4 Organizační jednotka jako svůj výkonný orgán a nositele právní subjektivity zřizuje výbor organizační jednotky. Výbor organizační jednotky volí členové organizační jednotky a schvaluje výbor Spolku.

X. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

10.1 Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
10.2 Činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků i z grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
10.3 Výši členských příspěvků stanoví Sněm.
10.4 Výdaje Spolku mohou být používány na náklady spojení s činností spolku.
10.5 Spolek hospodaří s finančními prostředky podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

XI. ZÁNIK A LIKVIDACE SPOLKU

11.1 Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Sněmu.
11.2 Při zániku spolku jmenuje Sněm likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům Spolku.
11.3 Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí výbor Spolku.
11.4 Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu vypořádání.

XII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Znění těchto Stanov bylo schváleno na Sněmu konaném dne 2. prosince 2015, jehož konání je stvrzeno zápisem ze dne 2.12.2015
12.2 Znění těchto stanov je účinné ode dne schválení.