Povinné předškolní vzdělávání očima nadace Open Society Fund (OSF) – 14. únor 2019

  1. Analýza dosavadních výsledků dopadů zavedení povinného předškolního vzdělávání.
  2. Osvědčené praktické metody při snaze zvýšit a udržet docházku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do mateřských škol.
  3. Diskuze o povinném předškolním vzdělávání
    1. PhDr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informoval o zřízení výzkumné komise (prosinec/18), která má za úkol zjistit, jaké jsou dopady povinného předškolního vzdělávání na praxi.

MŠMT má v plánu zjišťovat názor základních škol, konkrétně elementaristek, na toto opatření.

 

1.2. PhDr. Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce seznámil se závěry tematické zprávy: Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018 z května 2018.

 

  • Do předškolního vzdělávání se nepodařilo zapojit všechny děti, pro které byl poslední školní rok povinný (zhruba 3 % dětí z populačního ročníku). Často jde právě o děti, pro něž by bylo předškolní vzdělávání nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, které na jejich potřeby v oblasti vzdělávání nedokáže adekvátně reagovat.
  • Pro část dětí není zajištěno stanovení spádové MŠ. Obce školám ve všech případech neposkytují seznam dětí, kterých se povinné vzdělávání týká. Není jednoznačně stanoven postup v případě, že zákonní zástupci nezapíší děti k povinné docházce do MŠ.
  • Legislativa dostatečně neupřesňuje postup při ověřování dosahování očekávaných výstupů u dětí v režimu individuálního vzdělávání, a školy tak v případě formálního ověřování neposkytují potřebnou zpětnou vazbu pro zákonné zástupce. Výsledek ověřování nemá žádný konkrétní důsledek. Není proto zajištěna potřebná podpora dětí, pro které je předškolní vzdělávání vzhledem k méně podnětnému rodinnému prostředí vhodnou příležitostí pro zvýšení šancí na školní úspěch.
  • Povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol (např. v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodnění

2.1 Zuzana Ramajzlová, vedoucí programů sociální integrace, Člověk v tísni o. p. s.

2.2. Marie Palečková, koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, Nadace OSF, představila projekt: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Ostravě ve dvou modelových inkluzivních mateřských školách. „Za vzděláváním společně v MŠ Bohumínská“ a „Pojďte mezi nás v MŠ Špálova.“

3.1. Diskuze nad tím, jaké kroky je potřeba podniknout, aby zavedené opatření povinného předškolního vzdělávání dostálo jednomu ze svých záměrů, a to zvýšit účast dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na předškolním vzdělávání.

 

  • Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) informoval účastníky, že jejich strana bude v parlamentu usilovat o zrušení tohoto zákonného opatření.

 

Za SPV Pavla Kicková