Připomínkované právní normy (výběr)


 • Vyjádření stanoviska SPV k novele zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů / zákon č. 82/2015 Sb. a 178/2016 Sb., a vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, týkající se zejména: § 16 a 16a/ týkající se podpory dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Dále k novele vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
 • V novele nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu (tj. snížení počtu hodin v porovnání se ZŠ a SŠ) přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
 • Vyjadřovali jsme se k návrhům doplnění RVP PV o inkluzi a nyní o vzdělávání a výchově dětí dvouletých
 • Podněty pro jednání na regionální úrovni: SPV byla oslovena Magistrátem hl. m. Prahy a vyjádřila se i  ke Krajskému akčnímu plánu vzdělávání v hlavním městě Praze /KAP/
 • 2006 Návrh na změnu zákona 117/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů,o státní sociální podpoře (pobyt dítěte v MŠ nesmí převýšit pět dní v měsíci)
 • 2003 Návrhy na řešení úprav legislativního rámce předškolního vzdělávání
 • 2001 Návrh věcného záměru nového školského zákona
 • 2000 Návrh nové vyhlášky o mateřských školách
 • 1999 Novela nařízení vlády č.68/1997Sb., kterou se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
 • 1999 Návrh věcného záměru zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a mimoškolním vzdělávání
 • 1998 Novela zákoníku práce (dovolená učitelek mateřských škol)
 • 1993 Novela zákona č. 76/1078 a zákona 564/1990 Sb.