Stáhnout soubor: Zpráva o činnosti Výboru 2022

Zpráva o činnosti Výboru SPV, z.s. za období duben 2022 až duben 2023
Pravidelné setkávání Výboru SPV minimálně 1x měsíčně, řešení vždy aktuálních problémů a
podnětů členů.
Obsah setkání za uplynulé období:
• Vyřešeny administrativní otázky v souvislosti se změnou předsedy a sídla SPV
(stávající adresa: Praha 7, Na Výšinách 3)
• Příprava a realizace Sněmu on – line – prosinec 2022 – schválení nové verze stanov
SPV
• Aktualizace www stránek SPV
• Práce na inovaci kontaktů na členy SPV – rozeslání dopisu, vypracování on – line
dotazníku pro stávající i nové členy
• Spolupráce s PF UK (doc. PhDr. Jana Stará, Ph. D) – nominace doc. Opravilové na statni
vyznamenání
• Souhlasné stanovisko k dopisu oborového didaktika doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.,
který vzešel z jednání akademických pracovníků vysokých škol a týkal se problematiky
pohybových aktivit v předškolním vzdělávání(zejména v kontextu přípravy změn v RVP
PV)
• Stanovisko k návrhu pomůcky k rozvíjené matematické pregramotnosti – pomůcka
nebylo doporučena
Příprava jarního sněmu 2023 – poděkování všem členkám výboru SPV, které se na přípravě
zúčastnily
Účast na projektech, jednáních, vypracování stanovisek, spolupráce s národními i
regionálními institucemi:
Magistrát hl. města Prahy:
– Projekt IKAP 2- KPRS v aktivitě, která směřuje ke zvýšení kvality odborných praxí
v předškolním vzdělávání – zapojeno několik členek SPV (dlouhodobý projekt)
– Účast za SPV na jednáních Pracovní skupiny vzdělávání na MHMP (jako stálý host)
a na řídících výborech Místních akčních plánů (Mgr. MgA. Martinovská)
MŠMT
– Účast na jednáních mezirezortní pracovní skupiny a poradního sboru (PaedDr.
Jakoubková)
– Účast na kulatém stole ke koncepci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
k oblasti předškolního vzdělávání (Mgr. MgA. Martinovská, Mgr. Nádvorníková)
– Navázání kontaktu s MŠMT (Mgr. Matouš Bořkovec) – náměty na systémové řešení
financování praxí v MŠ
Senát ČR
– Účast na Kulatém stole s tématem Předškolní vzdělávání a péče 17.4. (Mgr. MgrA
Martinovská)
– Zpracování připomínek k návrhu revize barcelonských cílů v oblasti předškolního
vzdělávání pro senátorku ing. Jaromíru Vítkovou (PaedDr. Jakoubková)

Česká školní inspekce
– Zapojení do diskuse na Kulatém stole na téma Vlastní hodnocení MŠ.
– Projednávání výroční zprávy ČŠI, diskuse k aktuálním tématům (Mgr. Mrklasová)
Národní pedagogický institut
– Účast v pracovní skupině na úpravu RVP PV (Mgr. Svobodová)
Poznámka:
Většina členek výboru SPV zároveň působí v dalších institucích, realizuje projekty DVPP,
přispívá do odborného tisku atd.
Podrobnější informace o těchto aktivitách – viz Zpráva o činnosti SPV za rok 2022 – na www
spvcr.cz