Společnost pro předškolní výchovu (SPV)


Registrace stanov byla provedena dne 29. 6. 1992 pod č. j. VSC/1-12116/92-R a změna stanov vzata na vědomí MV ČR dne 12. 9. 1995, registrace jako zapsaný spolek dne 2. 2. 2016. Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je právní forma SPV –  zapsaný spolek, spisová značka L 3523 vedená u Městského soudu v Praze. IČ: 47608790

Společnost pro předškolní výchovu (dále jen SPV) vznikla v roce 1992 jako nezávislé dobrovolné občanské sdružení odborníků z oblasti teorie i praxe péče o děti předškolního věku. Její základní cíl, vycházející z Úmluvy o právech dítěte – je hájit zájmy a práva dětí (zejména předškolního věku) v nejširším slova smyslu.

Její vznik podnítila mimo jiné skutečnost, že Živnostenský zákona otevřel soukromému sektoru v oblasti péče o předškolní dítě prakticky nekontrolovatelný prostor. Předškolní zařízení (např. soukromou mateřskou školu, která není zařazena do sítě škol MŠMT, hlídací agenturu apod.) si podle tohoto zákona může otevřít i člověk bez jakékoliv odborné kvalifikace.

Snahou prvních členů SPV tedy bylo vytvořit organizační a legislativní rámec pro vznik profesní komory, která by mimo jiné na požádání vypracovávala kvalifikované stanovisko pro obecní nebo živnostenské úřady při udělování „licencí “ těmto zařízením a tím měla možnost nepřímo ovlivňovat úroveň péče, kterou svěřeným dětem poskytují. Tento úkol zatím stále zůstává nenaplněn a v současnosti je znovu aktuální.

SPV se snaží aktivně vstupovat do všech otázek, které se týkají předškolního vzdělávání i péče o děti předškolního věku. Proto spolupracuje dlouhodobě s MŠMT (je členem poradního sboru), ČŠI i dalšími odbornými institucemi resortu školství, ale i sociální a zdravotní problematiky, které se oblastí péče o děti, jejich rodiny, vzdělávání pedagogů atd. zabývají. Pravidelně se účastní diskuse k návrhům na legislativní, koncepční, organizační i finanční záležitosti, které se bezprostředně vztahují k práci mateřských škol.

Dalším úkolem SPV je snaha působit na širokou veřejnost a vysvětlovat nezastupitelnost kvalitního odborného vzdělávání.

Každoročně pro své členy i další zájemce organizuje vzdělávací aktivity. Připravenými přednáškami, semináři a praktickými dílnami, které jsou akreditovány MŠMT, se snaží pozitivně ovlivnit úroveň profesní kvality práce učitelek.
Příkladem možnosti vzájemného sdílení praktických zkušeností je mnoho ročníků festivalu „Pražská Mateřinka“, která má především výrazný motivační faktor pro učitelky, děti a jejich rodiče, navíc zviditelňuje i kvality a tradici předškolního vzdělávání.V současné době je cyklus festivalů po mnoha letech  zastaven, věříme, že se opět najdemem podporu ze strany Magistrátu hlavního města  a tradice bude obnovena a pražské děti tak budou moci reprezentovat MŠ na celostátní Mateřince v Nymburku.

A dále v minulosti byl organizován i nesoutěžní festival „Děti hrají dětem a dospělým“.

Nemálo významné jsou i kontakty s dalšími profesními organizacemi předškolního vzdělávání.
Řada členek odborně publikuje v tisku nebo jsou autorkami odborných publikací pro předškolní vzdělávání. Rodiče se na naše členky obracejí se svými otázkami, učitelky a ředitelky mateřských škol se žádostmi o konzultaci nebo pomoc.

V současnosti se sdružení transformovalo na zapsaný spolek, aktualizovalo své stanovy a ve své dlouhodobé vizi nejen navazuje na původní smysl a hodnotu směřující k právům dítěte, ale i znovu vyzývá k diskusi ve společnosti týkající se profesní komory. Hlavní cílovou skupinou jsou i nadále především učitelky a ředitelky MŠ. SPV formuluje a zviditelňuje témata předškolního vzdělávání, z praxe, v rovině legislativní i teoretické. Shrnuje dostupné informace, legislativu a vytváří jisté zázemí pro argumentaci k danému problému.