Členky výboru a profily osobností SPV z.s

pavla
Pavla Babjaková

ředitelka  soukromé MŠ

Jakoubková
PaedDr. Věra Jakoubková
Nádvorníková
Mgr. Hana Nádvorníková
Svobodová
Mgr. Eva Svobodová
Martinovská
Mgr. et MgA. Petra Martinovská
Kuběnová
Mgr. et Bc. Michaela Kuběnová
Kicková
Mgr. Pavla Petrů – Kicková

 

Profily osobností Společnosti pro předškolní výchovu

Členky výboru

 Pavla Babjaková

Absolventka Střední pedagogické školy v Praze, vystudovala i Střední ekonomickou školu zaměřenou na společné stravování. Od roku 1978 pracovala jako učitelka a od roku 1992 jako ředitelka mateřské školy. V roce 1996 se změnou právní formy zřídila soukromou mateřskou školu KORÁLEK.

V roce 1999 byla jmenována členkou Rady pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V SPV pracuje od jejího založení v roce 1992. V současné době je předsedkyní VÝBORU Společnosti pro předškolní výchovu. Spolupodílí se na koncepci řízení a odborné úrovně práce společnosti i na připomínkovém řízení ke koncepci předškolního vzdělávání . Spolupodílí se na tvorbě vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT .

PaedDr.Věra Jakoubková

Absolventka PF UK Praha, obor předškolní pedagogika

 • 1964 -1975 učitelka mateřské školy
 • 1976 – 2016 ředitelka mateřské školy

 Lektorská činnost (organizace, vzdělávací oblast) :

Společnost pro předškolní vzdělávání

 • Výtvarné činnosti v mateřské škole
 • Naplňování kompetencí v rámci výtvarných činností
 • Organizace a řízení mateřské školy
 • Právní subjektivita mateřský škol
 • Právo v praxi mateřských škol

Publikační činnost:

 • Věra Jakoubková, Juliána Packová, Jiřina Pejšová : Výtvarná výchova v mateřské škole v roce 1988 vydalo VÚP

Editorská činnost od 1992 do 2014, Nakldatelství Dr.Josef Raabe, s.r.o.:

 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková : Metodické listy pro předškolní vzdělávání  ISSN 1802-3452
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková: Vedení mateřské školy ISBN 80-902189-2-X
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková : Řízení mateřské školy ISSN 1801-8394
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Pavla Katzová : Mateřská škola  a právo ISBN 80-86307-20-4
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Pavla Katzová  : Právo v praxi mateřské školy ISSN 1801-836X
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková : Raadce předškolního vzdělávání ISSN 1802-8179

 Recenzent publikací nakladatelství Dr.Josef Raabe , s.r.o. :

 • PhDR. Kateřina Jančaříková Ph.D. : Environmentální činnosti
 • PhDR. Kateřina Jančaříková Ph.D.: Činnosti venku a v přírodě
 • PhDR. Kateřina JančaříkováPh.D. , Mgr.Jana Havlová : Činnosti se zvířátky
 • Doc. PhDR. Hana Dvořáková CSc. : Pohybové činnosti
 • Mg.Marie Lišková : Hudebně pohybové činnosti¨
 • PaedDr.Helena Hazuková CSc. :Výtvarné činnosti
 • Mgr.Hana Nádvorníková : Kognitivní činnosti
 • Mgr.Eva Svobodová : Prosociální činnosti
 • PhDr.Michaela Kaslová : Předmatematické činnosti
 • Mgr.Hana Nádvorníková : Polytechnické činnosti
 • PhDr. Jana Kropáčková Ph.D., Mgr.Hana Splavcová : Dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Další odborné aktivity :

 • Členka Výboru Společnosti pro předškolní výchovu
 • Členka poradního sboru MŠMT pro otázky předškolního vzdělávání
 • Vyučující  na PedFUK – Právní předpisy a řízení školy

V SPV pracuje od jejího založení v roce 1992. Pomáhala zpracovat základní koncepční materiály pro vznik SPV (stanovy, příprava materiálů na první sněm.). Spolupodílí se na připomínkovém řízení ke koncepci předškolního vzdělávání a rozpočtu regionálního školství včetně tvorby normativů .
Pomáhá vytvářet koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které SPV organizuje. Spolupodílí se na tvorbě vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT zaměřené zejména na současné pojetí vzdělávání dítěte předškolního věku, řízení mateřské školy v podmínkách právní subjektivity a realizaci RVP v podmínkách konkrétních mateřských škol. Spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK na koncepci odborné praxe studentů.

Mgr. Pavla Petrů – Kicková

 • absolventka SPgŠ Čáslav, obor učitelství pro mateřské školy (maturitní zkouška 1982)
 •  absolventka PF UK Praha, obor předškolní pedagogika spojená s elementaristikou – projekt „Škola bez dveří,“ diplomová práce na téma: „Hodnocení na 1. stupni základní školy,“ volitelný předmět – speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška 1998)
 • absolventka Funkční studium II. školského managementu pro řídící pracovníky ve školství, téma závěrečné práce „Řízení lidí v podmínkách malé mateřské školy.“(závěrečná zkouška 2006)
 • velké množství kurzů, seminářů a letních škol předškolní výchovy
 • učitelka MŠ i ZŠ v Praze a Středočeském kraji, učitelka a ředitelka ZŠ Jinočany, učitelka a ředitelka speciální MŠ v Praze 7, učitelka a ředitelka MŠ Strančice
 • NYNÍ učitelka a ředitelka MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou
 • autorka aktuálních článků o předškolním vzdělávání a výchově spojeném s institucí mateřské školy od roku 1994 do současnosti (Učitelské noviny, Informatorium 3-8, Řízení školy, Respekt)
 • členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu, ve které se dlouhodobě věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků pořádáním seminářů přímo v mateřských školách
 • členka redakční rady časopisu Informatorium 3-8
 • členka OMEP
 • členka poradního sboru MŠMT v letech 2010-2011
 • přednášková činnost – konference – PF UK Praha, FF UK Praha

 

Mgr. Hana Nádvorníková

Absolventka Střední pedagogické školy v Berouně, vystudovala PF UK obor učitelství v MŠ. Pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, několik let jako inspektorka pro předškolní zařízení (1990 – 1995).  Mnoho let působila jako vedoucí střediska odborné praxe  Vyšší odborné školy sociální a pedagoggické, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázua v Praze 6 (Centru volného času M.Montessori) a jako vedoucí  odborné praxe této školy.

Je editorkou mnohých odborných publikací nakladatelství Dr.Josef Raabe

Působila jako členka poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání, spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým na tvorbě koncepčních materiálů pro předškolní vzdělávání. Spolupodílela se na připomínkovém řízení  ke koncepci předškolního vzdělávání.

V SPV pracuje od jejího založení v roce 1992. Pomáhala vytvářet  koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které SPV organizuje. Spolupodílela se na tvorbě vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT zaměřené zejména na současné pojetí vzdělávání dítěte předškolního věku,  řízení mateřské školy  v podmínkách právní subjektivity a realizaci RVP v podmínkách konkrétních mateřských škol.

 

Mgr. Eva Svobodová

Pedagožka na PF JČU v Českých Budějovicích, autorka a spoluautorka mnoha publikací zabývajících se předškolním vzděláváním i několika knih pro děti a lektorka odborných seminářů s tématy předškolního vzdělávání, spolupracovnice nakladatelství RAABE, INFRA a Portál
Odborné zaměření:

 • Učitelství MŠ, dramatická výchova, etická a emoční výchova

Oblasti profesního zájmu:

 • Hra v životě předškolního dítěte
 • Respektující komunikace s dětmi
 • Prosociální chování a činnosti v předškolním vzdělávání
 • Emoční rozvoj předškolního dítěte
 • Dramatická výchova v předškolním vzdělávání
 • Sociální dovednosti předškolního pedagoga
 • Profesní kompetence předškolního pedagoga
 • Aktuální problémy předškolního vzdělávání
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a jeho aplikace do praxe

Krédo: naše společnost si stále ještě neuvědomila, že to, jak se my chováme k dnešním dětem, ovlivní to, jak se ony budu chovat jednou k nám.
Nebo jinak: stejně jako zákon o zachování hmoty a energie platí zákon o zachování citu. Každé pohlazení, které pošleme do světa, se nám jednou vrátí. Nejinak je to s fackou. Smůla je, že letem světem obvykle trefí i několik nevinných.

 

Mgr. et MgA. Petra Martinovská

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Praha, obor Školský management
 • Divadelní akademie múzických umění v Praze, obor dramatická výchova
 • Pedagogická fakulta UK v Praze, obor učitelství pro MŠ (specializace dramatická výchova) a následné studium předškolní pedagogiky se specializací výtvarná výchova
 • Střední pedagogická škola v Praze, obor učitelství pro MŠ

Semináře, kurzy, DVVPP (2011- dosud, výběr):

 • Inspis ŠVP – seminář ČŠI
 • Jak připravit dítě na přechod do ZŠ (Raabe)
 • Jurta na jedné lodi (mezinárodní konference)
 • Komunikace s rodičem (Infra)
 • Rozpočet školy (Aliaves)
 • Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol (Resk education,s.r.o.) Fundraising ve školství (Vzdělávací centrum Praha)
 • Inovace výuky – konference (Inovace výuky,o.p.s. )
 • Nepříjemné managerské pohovory (Forum)
 • Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ (Infra)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtenía psaní pro rané školáky) (DYS centrum Praha)
 • Vaše škola – bludištěm paragrafů bez obav (Raabe)
 • Řešení obtížných komunikačních situací (Anag)
 • Mateřské školy a závazná legislativa – konference (Forum)

Semináře, kurzy, DVVPP (období do 2011, výběr):

 • Kurz projektového řízení I, II (FOCA)
 • Lidová konzervatoř – loutkoherectví
 • Kurz Waldorfské pedagogiky
 • Kurz Výchovné dramatiky (roční)

Praxe a zkušenosti:

 • 2020- dosud referentka  oddělení Koncepce  a projektů, odboru školství,mládeže  a sportu MHMP
 • od 2018 – 2020 garantkapro pro regionální školství ,  oddělení koncepce  a přípravy výzev (MŠMT)
 • od 2011 – 2018 – ředitelka MŠ Vodnická , Praha 4-Újezd
 • 2008-2011- pedagog CPD, DDM JM, Praha 11
 • 2003-2008 – ředitelka MŠ U Uranie, Praha 7
 • DDM Hl.m. Prahy- pedagog volného času (flétna, dramatické kroužky, zimní a letní tábory , jednorázové akce)
 • MŠ Na Výšinách, Praha 7 – učitelka
 • MŠ Beruška (soukromá MŠ)
 • Ostatní: Členka Výboru Společnosti pro předškolní výchovu
 • Produkce divadelních souborů
 • Déle jak 13 let souvislá praxe vedení kroužku flétny
 • Spolupráce na projektu Muzea dětské kresby
 • Zájmy: rodina, umění, turistika,…

 

Mgr. et Bc. Michaela Kuběnová

Vzdělání

2012: Univerzita Karlova v Praze, obor Školský management, titul Bc., závěrečná práce na téma Funkčnost a kvalita školního vzdělávacího programu mateřské školy ve vazbě na evaluační nástroje

2011: Univerzita Karlova v Praze, obor Pedagogika předškolního věku, titul Mgr., závěrečná práce na téma Příprava a realizace kurikula (Vliv profesní přípravy učitelky na kvalitu tvorby vlastní pedagogické dokumentace)

2006: Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy, titul Bc., závěrečná práce na téma Integrace dítěte do skupiny ostatních dětí v mateřské škole

Pracovní zkušenosti

2006 – dosud Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a

 • Od 1. 8. 2011 jmenována do funkce ředitelky příspěvkové organizace
 • Od 1. 3. 2011 pověřena řízením příspěvkové organizace do jmenování nového ředitele/ředitelky
 • 13. 10. 2008 – 28. 2. 2011: zařazena do funkce statutární zástupkyně ředitelky s oprávněními a pravomocemi ředitelky
 • 3. 2007 – 12. 10. 2008: zařazena do funkce zástupkyně ředitelky
 • 24. 8. 2006 – 28. 2. 2007: zařazena do funkce učitelka mateřské školy

Ostatní

 • Členka Výboru Společnosti pro předškolní výchovu
 • Účast na řadě kurzů, seminářů zaměřených na školskou problematiku
 • Zájmy: od října 2016 především dcera Klárka

Profesní cíl

 • Posílit prestiž povolání „učitelka mateřské školy“ ve všech rovinách (např. platové ohodnocení, učitelské sebevědomí, úroveň znalostí, důležitost pro společnost).

 

Jitka Dědinová +18.1.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání:

 • Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze
 • Specializační studium EVVO koordinátor
 • V současné době studium Pedagogická fakulta Praha, obor Školský management

Semináře, kurzy, DVPP (2002- dosud, výběr):

 • CŽV Sociální vývoj dětí v mateřské škole
 • Kurz Nové pedagogicko psychologické přístupy k výchově dítěte v mateřské škole
 • Zdrsem – Zdravotník pro zotavovací akce
 • Ekologická výchova v mateřské škole v kostce
 • Mensa NTC Learning I, II, III
 • Spolu a jinak ve vzdělávání
 • EVVO konference
 • Příklady dobré praxe
 • Prohlubování odborné kvalifikace – EVVO
 • Ekologická výchova – sdílení zkušeností
 • Hodnocení pedagogických pracovníků
 • Typologie osobnosti
 • Muzikofiletika
 • Pedagog mezi paragrafy

Praxe a zkušenosti:

 • 2015 – 1/2020  Statutární zástupce ředitelky v MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
 • od 2012 – učitelka, EVVO koordinátor MŠ U Uranie
 • 2009 – 2010 Dětský klub Pramínek, učitelka
 • 2002 – 2005 učitelka MŠ Terronská, Praha 610 – 2015
 • 1997 – 2002 učielka MŠ Sulanského, Praha 11
 • Ostatní: vedentí keramického kroužku 19 let
 • Zájmy: příroda, cyklistika, lyžování

 

PaedDr. Darina Martinovská

 • absolventka SPgŠ v Litoměřicích (maturita 1966) , Pg FUK Praha (státní závěrečné zkoušky 1985, doktorandum 1988) dramatické výchovy a loutkářství pro pedagogy LŠU při DAMU Praha (závěrečná zkouška 1970)
 • učitelka MŠ, ředitelka MŠ, učitelka LŠU (ZUŠ), matrikářka, metodik KVČ, metodička DVPP, prodavačka, referentka, náměstkyně primátora, asistentka ředitele Výstaviště, a opět učitelka
 • NYNÍ v současné době zakladatelka a provozovatelka Muzea dětské kresby Praha (od 6.6. 2001), učitelka DV – Gymnázium, lektorka DV – soubor Dr.Mol, učitelka LDO C ZUŠ v Praze 1, lektorka DV
 • zakladatelka občanského sdružení Společnost pro předškolní výchovu, členka dalších o.s.
 • autorka projektů: ŽIRAFA (realizováno 1995-6, Praha JM) TALENTINUM
 • (realizace 1998-2000 Praha2, ZŠ Londýnská), MODRÉ Mraveniště (nerealizováno), SOUHRA (částečně realizováno 2000 v Ostravě) apod.
 • autorka didaktických pomůcek a textilních knížek, které obdržely certifikát a vysvědčení o patentu Cirkus, Hrad, Domeček panenky Apolenky s certifikátem průmyslového vzoru
 • autorka povídek pro nejmenší čtenáře Martin Houska vypravuje, uveřejňovaných v časopise Sluníčko, knížky pro malé čtenáře Jak jsem zlobil, ani jsem nechtěl, apod.
 • Zakladatelka Muzea dětské kresby Praha, stálé sbírky dětské výtvarné tvorby
 • autorka scénáře Tracy a jeho tygr a režisérka realizace inscenace se souborem Drmol, autorka několika dalších scénářů např. výtvarně tanečního divadla na motivy pohádky B. Němcové Sedmero krkavců, rozhlasové povídky Třešňový sad, apod.
 • autorka několika článků s tématem dramatické výchovy, metodických řad a námětů pro práci s nejen s předškolními dětmi.
 • V současné době již v SVP nepůsobí