Akreditované vzdělávací programy


 • Název vzdělávacího programu: Aspekty předškolního vzdělávání současnosti (akreditace MŠMT-17748/2014-1-594)

Cíl programu:

Získávání a prohlubování znalostí a vědomostí spojených s kompetencemi učitelek mateřských škol v předškolním vzdělávání dětí, jejich adaptaci a socializaci v mateřské škole, v prosociálních činnostech s dětmi, díle v otázkách komunikace s rodiči a zákonnými zástupci.

Semináře budou probíhat aktivizujícími formami vzdělávání, především přednáškami a diskuzemi nad ožehavými tématy. Součástí budou hry, cvičení a řešení modelových situací, které povedou k sebereflexi účastníků.

Výstupem z jednotlivých seminářů bude jejich publikování v odborných pedagogických periodikách, např. Učitelské noviny, Informatorium 1-8.

Základní tématické okruhy:

Adaptace dítěte na mateřskou školu

První tranzitorní moment v životě dítěte – vstup do mateřské školy

Adaptace, autoregulace, socializace, vazebné chování

Adaptační programy mateřských škol současnosti

Prosociální činnosti v mateřské škole

Efektivní komunikace s dětmi v mateřské škole

Vyvozování pravidel s dětmi

Efektivní komunikace s rodiči

Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti

Předškolní vzdělávání a jeho dějinný kontext

Současné trendy v předškolním vzdělávání

Mateřská škola jako český fenomén

Komunikace mateřské školy s rodiči /4.hodiny/

Dítě – vysvětlovat, podporovat, stanovovat hranice, vyrábět ale hlavně být spolu

Rodič jako garant výchovy a vzdělání svého dítěte

Předškolní pedagog – profesionál i diplomat

Podpora správné výslovnosti v mateřské škole

Podmínky pro správný rozvoj výslovnosti v mateřské škole

Rozvíjení fonematického sluchu – metodický postup, náměty aktivit

Cvičení motoriky mluvidel zaměřené na konkrétní hlásky

Depistáž a spolupráce s odborníky

Hudba jako zážitek – od písničky k poslechu – aktivní formy

Vokální aktivity – základ rozvoje osobnosti, nejen v oblasti HV.

Integrace hudebních činnosti – prostředek zážitkové pedagogiky

Nonverbální komunikace – interakce, kooperace, tolerance

 • Název vzdělávacího programu : Dítě předškolního věku a jeho výchova
  (akreditace MŠMT č. 10 790/98-25/7)

Cíl programu – vzdělávací program pro širokou pedagogickou veřejnost směřující k prohloubení odborných znalostí v teoretické i praktické oblasti s cílem dopomoci učitelkám MŠ orientovat se v současných podmínkách předškolní výchovy.
Základní tématické okruhy: základní filosofie předškolní pedagogiky v ČR, kurikulum předškolní výchovy, profesionální příprava a další vzdělávání pedagogů, dítě s LMD, dítě se sluchovou vadou v MŠ, prevence poruch řeči, řeč a komunikace, tělesně postižené dítě a možnosti jeho integrace do MŠ, pohledy současných psychologů na vývoj dítěte, týrané a zneužívané dítě. Dílna tvořivé dramatiky, výtvarná dílna, tělesná výchova v současném pojetí, předmatematická příprava a její návaznost na 1.třídu ZŠ, hudebně pohybová výchova v MŠ.

 • Název vzdělávacího programu: Dítě předškolního věku a jeho výchova
     Řízení mateřské školy pro stávající i budoucí pedagogické             pracovníky MŠ (akreditace MŠMT č. 19 181/2000-20-55)

Cíl programu – přispět ke zdokonalování metodických schopností a dovedností pedagogů mateřských škol a zkvalitňování jejich osobnostních předpokladů pro výkon povolání.Vedení mateřské školy v podmínkách právní subjektivity

Základní tématické okruhy: vývoj, výchova a vzdělávání dítěte předškolního věku, psychohygiena vedoucího pracovníka, koncepce školy a její realizace, vnitřní komunikační systém, osobnost vedoucího pracovníka, dokumentace MŠ, kontrolní činnost, pracovně právní vztahy, systém financování, propagace školy, sponzoři, fundrasing.

 • Název vzdělávacího programu : Realizace „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ v podmínkách konkrétní MŠ I.
  (akreditace MŠMT č. 25 373/2002-25-120)

Cíl programu – cílem vzdělávacího programu je umožnit co nejširší pedagogické veřejnosti orientovat se ve struktuře „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ (dále jen RVP) a pomoci při jeho realizaci ve vlastní výchovně vzdělávací práci. Společnost pro předškolní výchovu chápe RP jako nový, velmi kvalitně zpracovaný základní pedagogický dokument, jehož závazné zavedení do praxe všech předškolních zařízení se předpokládá od roku 2003. Vytvoření a vlastní realizace školního vzdělávacího programu (ŠVP) v podmínkách konkrétní mateřské školy však bude vyžadovat od řídících pedagogických pracovníků i řadových učitelek značnou míru osobní invence. Proto všechny činnosti tohoto vzdělávacího programu budou směřovat k posílení těch odborných kompetencí, které jsou při přípravě a realizaci školního a třídního programu (TVP) konkrétní mateřské školy zejména důležité – spolupráce, kooperace, komunikační dovednosti, tvořivost.atd.
Základní tématické okruhy : základní filozofie RVP, pojmy prožitkové a interaktivní učení, potřeby dítěte a jejich naplňování, pedagogická diagnostika, školní a třídní projekty a jejich prezentace, možnosti naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu při pohybových, výtvarných, hudebních a dramatických činnostech, .spontánních i řízených hrových činnostech a dalších aktivitách, legislativní minimum pro tvorbu ŠVP.

 • Název vzdělávacího programu : Realizace „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ v podmínkách konkrétní MŠ II.(akreditace MŠMT č. 25 373/2002-25-120)

Cíl programu – cílem vzdělávacího programu je navázat na vzdělávací program „Realizace rámcového programu pro předškolní vzdělávání v podmínkách konkrétní mateřské školy I.“ Tento vzdělávací program uskutečnila SPV ve školním roce 2001/2002 pro cca 170 pedagogů.Naprostá většina z nich hodnotila v závěrečné anketě vzdělávací program jako velmi přínosný a požadovala jeho pokračování.
Umožnit co nejširší pedagogické veřejnosti ještě hlouběji proniknout do problematiky realizace „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ .
Obsahem jsou semináře , dílny a cvičení, které pomohou vytvářet vlastní pedagogické postupy při realizaci RVP v podmínkách konkrétní mateřské školy.
Základní tématické okruhy a pojmy: pedagogický projekt, integrované učení hrou, proces a produkt v předškolním vzdělávání, prožitek a prožitkové učení, explorace, experiment, asociační techniky, hry a hravost.

 • Název vzdělávacího programu : Řízení mateřské školy (zejména v podmínkách právní subjektivity)
  (akreditace MŠMT č. 25 373/2002-25-120)

Cíl programu – doplnění profesních kompetencí současných i perspektivních vedoucích pracovníků mateřských škol o vědomosti, dovednosti, které jim umožní kvalitní zvládnutí všech zásadních otázek spojených s řízením mateřské školy a to zejména v podmínkách právní subjektivity.
Obsahem vzdělávacího semináře budou specifické vědomosti a dovednosti, které jsou předpokladem pro kvalitní řízení mateřské školy.
Základní okruhy: příprava na vstup do právní subjektivity, postavení ředitelky mateřské školy, legislativní východiska, pracovněprávní vztahy,komunikace na pracovišti, ekonomická oblast MŠ, rozpočet,péče o svěřený majetek,kontrolní činnost a dokumentace školy.

Jednorázové semináře a školení
Mgr. Pavla Kicková organizovala mnohé akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve středočeském regionu a v Praze. V jeho rámci proběhly následující přednášky a semináře:

 • Efektivní komunikace s rodiči – PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.
 • Environmetální vzdělávání v předškolním věku – Bc. Miroslava Strakatá
 • Aspekty předškolního vzdělávání současnosti – Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 • Komunikace mateřské školy s rodiči – PhDr. Václav Mertin
 • Prosociální činnosti v mateřské škole – Mgr. Eva Svobodová
 • Pohybové činnosti dětí předškolního věku – Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.