Společnost pro předškolní výchovu z.s.

Povinné předškolní vzdělávání očima nadace Open Society Fund (OSF) – 14. únor 2019

 

  1. Analýza dosavadních výsledků dopadů zavedení povinného předškolního vzdělávání.
  2. Osvědčené praktické metody při snaze zvýšit a udržet docházku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do mateřských škol.
  3. Diskuze o povinném předškolním vzdělávání
    1. PhDr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informoval o zřízení výzkumné komise (prosinec/18), která má za úkol zjistit, jaké jsou dopady povinného předškolního vzdělávání na praxi.

MŠMT má v plánu zjišťovat názor základních škol, konkrétně elementaristek, na toto opatření.

 

1.2. PhDr. Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce seznámil se závěry tematické zprávy: Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018 z května 2018.

 

  • Do předškolního vzdělávání se nepodařilo zapojit všechny děti, pro které byl poslední školní rok povinný (zhruba 3 % dětí z populačního ročníku). Často jde právě o děti, pro něž by bylo předškolní vzdělávání nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, které na jejich potřeby v oblasti vzdělávání nedokáže adekvátně reagovat.
  • Pro část dětí není zajištěno stanovení spádové MŠ. Obce školám ve všech případech neposkytují seznam dětí, kterých se povinné vzdělávání týká. Není jednoznačně stanoven postup v případě, že zákonní zástupci nezapíší děti k povinné docházce do MŠ.
  • Legislativa dostatečně neupřesňuje postup při ověřování dosahování očekávaných výstupů u dětí v režimu individuálního vzdělávání, a školy tak v případě formálního ověřování neposkytují potřebnou zpětnou vazbu pro zákonné zástupce. Výsledek ověřování nemá žádný konkrétní důsledek. Není proto zajištěna potřebná podpora dětí, pro které je předškolní vzdělávání vzhledem k méně podnětnému rodinnému prostředí vhodnou příležitostí pro zvýšení šancí na školní úspěch.
  • Povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol (např. v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodnění

2.1 Zuzana Ramajzlová, vedoucí programů sociální integrace, Člověk v tísni o. p. s.

2.2. Marie Palečková, koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, Nadace OSF, představila projekt: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Ostravě ve dvou modelových inkluzivních mateřských školách. „Za vzděláváním společně v MŠ Bohumínská“ a „Pojďte mezi nás v MŠ Špálova.“

3.1. Diskuze nad tím, jaké kroky je potřeba podniknout, aby zavedené opatření povinného předškolního vzdělávání dostálo jednomu ze svých záměrů, a to zvýšit účast dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na předškolním vzdělávání.

 

  • Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) informoval účastníky, že jejich strana bude v parlamentu usilovat o zrušení tohoto zákonného opatření.

 

Za SPV Pavla Kicková

Zeptali jsme se na MŠMT

Sbírka zákonů s novelou vyhlášky č. 14/2005 S. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů proč část / žlutě označená viz dále/ bude platná až od roku 2020.

A naopak část, která definuje Phmax  platí od 1. 9. 2018, vždyť reforma financování byla novelou      zákona odložena? Část, která má být účinná až od roku 2020, tu by naopak potřebovaly mateřské školy účinnou nyní. Stanovení počtu přijatých dětí do tříd zejména s dvouletými dětmi na 16, nebo snížení počtu dětí v heterogenních třídách v souvislosti s přijetím dvouletých dětí  je opravdu nutné. Mateřské školy se nemají o co opřít, jen doporučení podmínek pro dvouleté děti v rámci RVP PV nestačí. V mateřských školách je nyní již hodně dvouletých a jejich počet 28 na třídu je neúnosný. Vím také, že když sníží počet dětí na daných 16, nebudou mít peníze na financování této třídy na základě normativu.
V případě mateřských škol bylo odložení reformy financování špatná věc. Jakým způsobem bude tento rozpor řešen? Jak mají postupovat MŠ?

Vážené kolegyně, rády bychom Vás informovaly o způsobu, jakým máme problém řešit. Pokud budeme znát odpověď do termínu sněmu  (4. 12. ),  jistě bude tato otázka součástí programu.

Vyhláška č. 151  ze dne 30. července 2018,kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky


Vyjádření SPV k dvouletým dětem v MŠ a k otázce povinného předškolního vzdělávání

Vážené kolegyně  a kolegové, v  přílohách máte možnost nahlédnout na oficiální stanovisko Výboru SPV k výše uvedeným legislativním problémům. Věříme , že vyjádřením názoru, přispějeme ke stabilizaci předškolního vzdělávání a k vytváření kvalitního odborného rámce v této oblasti.

Prohlášení_SPV_2018_k_2letým_s_razítkem

Stanovisko_SPV_k_61._s_razítkem-1