Společnost pro předškolní výchovu z.s.

Zeptali jsme se na MŠMT

Sbírka zákonů s novelou vyhlášky č. 14/2005 S. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů proč část / žlutě označená viz dále/ bude platná až od roku 2020.

A naopak část, která definuje Phmax  platí od 1. 9. 2018, vždyť reforma financování byla novelou      zákona odložena? Část, která má být účinná až od roku 2020, tu by naopak potřebovaly mateřské školy účinnou nyní. Stanovení počtu přijatých dětí do tříd zejména s dvouletými dětmi na 16, nebo snížení počtu dětí v heterogenních třídách v souvislosti s přijetím dvouletých dětí  je opravdu nutné. Mateřské školy se nemají o co opřít, jen doporučení podmínek pro dvouleté děti v rámci RVP PV nestačí. V mateřských školách je nyní již hodně dvouletých a jejich počet 28 na třídu je neúnosný. Vím také, že když sníží počet dětí na daných 16, nebudou mít peníze na financování této třídy na základě normativu.
V případě mateřských škol bylo odložení reformy financování špatná věc. Jakým způsobem bude tento rozpor řešen? Jak mají postupovat MŠ?

Vážené kolegyně, rády bychom Vás informovaly o způsobu, jakým máme problém řešit. Pokud budeme znát odpověď do termínu sněmu  (4. 12. ),  jistě bude tato otázka součástí programu.

Vyhláška č. 151  ze dne 30. července 2018,kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky


Vyjádření SPV k dvouletým dětem v MŠ a k otázce povinného předškolního vzdělávání

Vážené kolegyně  a kolegové, v  přílohách máte možnost nahlédnout na oficiální stanovisko Výboru SPV k výše uvedeným legislativním problémům. Věříme , že vyjádřením názoru, přispějeme ke stabilizaci předškolního vzdělávání a k vytváření kvalitního odborného rámce v této oblasti.

Prohlášení_SPV_2018_k_2letým_s_razítkem

Stanovisko_SPV_k_61._s_razítkem-1

Sněm 2017 – 1. zpráva o průběhu

Letošního sněmu se zúčatsnilo 84 učitelek, ředitelek z mateřských škol, ale také i několik  referentek odboru školství městských částí. Vážíme si vašeho zájmu a toho, že jste si našly čas v  předvánočním čase.

Potěšily nás i velmi pozitivní reakce přítomných, zejména na  přednášku pana  PhDr. Andreje Drbohlava. Jako přínosnou jste hodnitily i přednášku  paní  JUDr. Hany Kordové-Marvanové, vedoucí právního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Rovněž tak vystoupení paní. RNDr. Zuzany Matuškové, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT a Ing. Hany Pluskalové , vedoucí odd.normativního financování a finančního řízení přímo řízených organizací MŠMT.

Případné dotazy, návrhy změn k vyhláškám apod. prosíme zašlete na e-mail: spvcr@spv.cz(mailto:spvcr@spv.cz).

Naše společnost SPV, z vašich zaslaných připomínek a návrhů, se pokusí sestavit dokument, který bude oficiálně zaslán na MŠMT za SPV, z.s.

 

 

 

 

SNĚM SPV,Z.S. 2017

Zveme vás na SNĚM  SPV, z.s. :

„Předškolní vzdělávání a současnost  – rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pedagogů MŠ“,  který se koná  pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní hl.m.Prahy.

Termín: středa 6.12.2017

Místo: Zasedací sál MHMP( 1.patro), Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Program:

8:30 – 9:00      Prezentace a zahájení (moderuje Mgr. Hana Nádvorníková)

9:00 – 9:30      Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období

 

9:30 – 11:00    „Agrese a agresivita dětí a rodičů“

  • Přednášející: PhDr. Andrej Drbohlav, psychopatolog a spisovatel

 

11:00 – 12:30  „GDPR – nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů“

  • Přednášející: JUDr. Hana Kordová-Marvanová, vedoucí právního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

12:30 – 14:00   „Mateřská škola- dílčí novinky předpisů, zkušeností s inkluzí, s povinným

                           posledním rokem předškolního vzdělávání, dvouletými dětmi.“

  • Přednášející: Mgr.et Mgr. Jaroslava Vatalová, vedoucí oddělení předškolního a základního vzdělávaní MŠMT.

 

14:00 – 15:00  „Reforma financování regionálního školství“

  • Přednášející: RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT, a Ing. Hana Pluskalová, vedoucí oddělení normativního financování a finančního řízení přímo řízených organizací MŠMT.

 

15:00 – 16:00   Diskuze

  • Náměty pro činnost SPV, z.s., problémy mateřských škol

 

Přihláška na sněm:

PŘIHLÁŠKA_NA_SNĚM_SPV_2017_k_odeslání

Pozvánka ke stažení:
Záštita:

Podporujeme vznik Pedagogické komory

Společnost pro předškoní výchovu navázala spolupráci s iniciativou podporující vznik Pedagogické komory. O vzniku komory jednalo SPV  na různých úrovních od svého vzniku. Věříme, že vznik profesní komory podpoří kvalitu školství v České republice v  celé své šíři.

Zde je k dispozici odkaz kde se dozvíte víc

 http://www.pedagogicka-komora.cz

Za SPV Petra Martinovská

Souhrn za 1. pololetí, chystané aktivity 2017-2018

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás stručně informovali o aktivitách, kterými jsme se zabývali v prvním pololetí tohoto školního roku.
1) Příprava akreditací vzdělávacích seminářů společnosti pro další období. Semináře povedou zkušení a velmi oblíbení a respektovaní odborníci.
Příklady navrhovaných programů:
• Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (Mgr. Eva Svobodová, PaedDr. Věra Jakoubková)
• Osobnostní a sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ (Mgr. Eva Svobodová)
• Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Hana Nádvorníková)
• Adaptace dítěte na mateřskou školu (PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., Mgr. Pavla Kicková)
• Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti (Doc., PhDr. Eva Opravilová, CSc.)
• Komunikace mateřské školy s rodiči (PhDr. Václav Mertin)
• Podpora správné výslovnosti v mateřské škole (PaedDr. Alena Váchová)
• Polytechnické vzdělávání v mateřské škole (Mgr. Hana Nádvorníková)
• Výtvarné aktivity v MŠ (PaedDr. Helena Hazuková CSc., PhDr. Věra Jakoubková) (termín: říjen 2017)
• Aktuální právní problematika (JUDr. Pavla Katzová)
Přihláška bude k dispozici ke konci prázdnin na webu SPV. Budeme rádi, když nám napíšete o jaké semináře, byste měli nejvíce zájem.
2) Rozbor témat, která souvisejí s legislativními změnami, konzultace s příslušnými úřady především MŠMT a MHMP
Několik příkladů konkrétních témat:
Povinný předškolní ročník
Individuální vzdělávání dítěte
Zápisy
Lesní mateřské školky
Nepedagogičtí pracovníci
Akreditace SPV
Financování MŠ

3) PaedDr. Věra Jakoubková – zastupovala SPV na několika pracovních skupinách (KAP, MAP, MŠMT) a velmi intenzivně připomínkovala především financování MŠ, návrhy normativů a to zejména ve vztahu k realitě provozu MŠ.

4) Plánujeme Sněm 2017, jeho ústředním tématem by mělo být právě financování MŠ. Budeme moc rádi, když nám zašlete své podněty k obsahu sněmu například, kterého z odborníků, odbornic byste zde rády slyšely? Na e-mail spv: spv@spvcr.cz

 

A přejeme do nového školního roku školky plné nejen dětí, ale i „nabité“ veselými, kvalifikovanými učitelkami

Za výbor SPV Petra Martinovská

Zpráva ze Sněnu 2016

Sněm společnosti pro předškolní výchovu 2016.

Letošní sněm Společnosti pro předškolní výchovu (SPV) se konal v reprezentativních prostorech pražského magistrátu. Důvod změny jednací místnosti byl prostý.  Do radničního klubu, kam SPV zvalo své členy a příznivce v posledních letech, by se letošní zájemci nevešli. Tak veliká je potřeba mateřských škol získávat aktuální informace z oblasti předškolního vzdělávání.

Úvodem přivítala a přítomné pozdravila předsedkyně společnosti, P. Babjaková.  Z úst H. Nádvorníkové pak zazněla zpráva o činnosti za rok 2016, která připomněla, čemu se SPV nejvíce věnuje. Velmi často se výbor zabýval připomínkování připravovaných legislativní dokumentů, dále pak aktuálním problémům a dotazům ředitelek mateřských škol mateřských škol a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Výbor SPV byl hlasováním doplněn o dva nové členy, Michalu Eklovou a Jitku Dědinovou.

Hlavní část jednání byla věnována významným změnám, které mateřské školy v dohledné době čekají v souvislosti s novelami základních školských dokumentů.

Vážené kolegyně, kompletní zprávu o průběhu sněmu máte k dispozici zde:

Zpráva-Sněm společnosti pro předškolní výchovu 2016

Přejeme  krásné a klidné svátky a hezký nový rok 2017.

 

Sněm SPV 2016

Dne 7.12. proběhl Sněm SPV, z.s. s názvem

ASPEKTY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOUČASNOSTI

V další z aktualit se stručně dočtete komentář k obsahu jednotlivých příspěvků.

 

Program:

8:30 –  9:00      Prezence a zahájení (moderuje Mgr. Hana Nádvorníhová)

9:00  – 9:30      Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období.

Doplňkové volby do Výboru SPV

9:30 – 9:45       „Informace  z MŠMT ČR“

  • Přednášející: Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, MŠMT

9:45 -11:45        „Co nového přinesla novela školského zákona a vyhlášky o předškolním

                                       vzdělávání.

  • Přednášející: Mgr. Pavla Katzová

11:45 – 12:15    Přestávka

12:15 – 13:15    „Dvouleté děti v mateřských školách“

  • Přednášející: Hana Splavcová

13:15 – 14:15    „Inkluze ve školním roce 2016/2017″

  • Přednášející: PhDr. Mirka Měchurová

14:15 – 15:45    „Školní řád jako povinná dokumentace v MŠ „

  • Přednášející: JUDr. Karel Voldřich