Zpráva o činnosti výboru SPV za rok 2016


Účast na jednání poradního sboru MŠMT a jednání s dalšími profesními organizacemi (účast Dr. Věra Jakoubková), vyjádření stanoviska SPV a návrhy:

K novele zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů / zákon č. 82/2015 Sb. a 178/2016 Sb., a vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, týkající se zejména:

  •  § 16 a 16a/ týkající se podpory dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, uvítali jsme zákonem danou poradenskou pomoc školám ze strany PPP a SPC
  •  úpravu očekávaných výstupů v možnostech stanovených RVP PV
  •  větší možnost změn prostor škol stavebními a technickými úpravami, konsolidační a další speciální pomůcky
  •  využití asistentů pedagoga a dalšího pedagoga
  •  podpůrná opatření jsme doporučovali propracovat zvlášť pro děti předškolního věku

vzhledem k tomu, že do MŠ nastupují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou odborně diagnostikovány, teprve MŠ shledává problémy ADHD, děti a autistickým spektrem, logopedickými vadami, se zbytky sluchu apod. prokousat se pokud rodiče spolupracují k odbornému vyšetření dítěte a nastavení podpůrných opatření trvá někdy i více jak jeden školní rok. Podle znění školského zákona by všechny děti nastupující do MŠ měly být školou zařazeny do 1. podpůrného stupně.

–              uvítali jsme, že podle školského zákona nebude problém s financováním potřeb dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně financí pro asistenta pedagoga,

–              problém zůstává, zda má MŠ zpracovávat IVP. V souladu s ustanovením § 18: “ Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu“, IVP je i v MŠ důležitý pro nastavení možností vzdělávání dítěte.

–              povinné předškolní vzdělávání jsme nedoporučili schválit, předložili jsme spolu s ostatními profesními organizacemi rozsáhlé zdůvodnění,

–              za dobré lze považovat časové sjednocení zápisů do ZŠ a následně do MŠ a vyřešení žádostí o odkladu školní docházky

–              z výše uvedeného povinného předškolní vzdělávání vyplývají další úkoly pro MŠ týkající mimo jiné způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání, dále individuálního vzdělávání dítěte a jeho podmínky,

–              ustanovení časového horizontu pro přednostní přijímání dětí: čtyřletých 1. 9. 2017, tříletých 1. 9. 2018, dvouletých 1. 9. 2020 – podle možnosti kapacit MŠ  ?????

–              lesní mateřské školy jsou ve školském zákoně, zabývali jsme se návrhy, aby byly pro tyto školy nastaveny stejné materiální, technické, hygienické, bezpečnostní podmínky jako u ostatních

–              kladně lze hodnotit ustanovení § 34, odst.1, kde je jasně stanoven věk dítěte ….“zpravidla od 3 do 6let, nejdříve však pro děti od 2 let.“ NE MLADŠÍ

 

K novele vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání týkající se zejména:

–              zde jsme podpořili úpravu počtu dětí ve třídě MŠ, v souvislosti s inkluzí i se zařazením dvouletých dětí, i s možností dalšího pracovníka ve třídě dvouletých dětí – chůvy, bohužel nás zaskočila účinnost teprve od 1.9.2020

 

2) Spolu s ostatními profesními organizacemi jsme se vyjadřovali k „Problematice předškolního vzdělávání pro děti dvouleté“ Profesní organizace oslovil i Svaz měst a obcí České republiky. Zpracovali jsme materiál, který shrnuje naše podmínky pro přijímání dvouletých dětí a současné financování mateřských škol prostřednictvím krajských normativů.

3) Problematika administrativní zátěže ředitelů škol – možnosti úpravy počtu hodin přímé pedagogické činnosti ředitelkám mateřských škol bylo vyřešeno  k 1. 9. 2016 v novele nař. vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu (tj. snížení počtu hodin v porovnání se ZŠ a SŠ) přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Dosáhli jsme snížení počtu přímé pedagogické činnosti ředitelů dosti výrazně oproti ZŠ a SŠ, i když se to může zdát ještě nedostačující.

4) Vyjadřovali jsme k počtu hodin pedagogické činnosti na třídu mateřské školy v souladu s připravovanou změnou financování regionálního školství, kde náš návrh podložený potřebami školy z hlediska zajištění provozu školy, bezpečnosti dětí v době pobytu venku a možností individuálního přístupu – dvě učitelky současně ve třídě, návrh je   65-60 hodin týdně přímé pedagogické činnosti na třídu MŠ

5) Dr. Jakoubková zpracovala pro MŠMT materiál týkající se potřeb počtu  nepedagogických pracovníků a nákladů na platy (ve spolupráce s  Asociací předškolního vzdělávání).  Jedná se o rozšíření počtu nepedagogických pracovníků a možnosti přijímání a zaplacení administrativních pracovníků tak, jak je tomu na ZŠ SŠ. Obdrželi jsme nyní od MŠMT návrh „Základní principy financování nepedagogických pracovníků“ se kterým nemůžeme souhlasit, jednání teprve o tomto materiálu proběhne.

6)Vyjadřovali jsme se k návrhům doplnění RVP PV o inkluzi a nyní o vzdělávání a výchově dětí dvouletých.

7) Podněty pro jednání na regionální úrovni:

*SPV byla oslovena Magistrátem hl.m.Prahy a vyjařila se i  ke Krajskému akčnímu plánu vzdělávání v hlavním městě Praze /KAP/

8) Konzultace s členkami SPV a dalšími MŠ:   

* Odpovědi na dopisy – problémem je organizování a financování nadstandardních aktivit, které pořádají mateřské školy.

 9) Organizace a realizace DVPP   „Aspekty předškolního vzdělávání současnosti“

č. j.: MŠMT-23527/2014-1 s tématy:

Školské zákony a vyhlášky aneb právní povědomí pedagoga  (Mgr. Pavla Katzová)

Výtvarné činnosti v mateřské škole to není jen kreslení  (PaeDr. Helena Hazuková)

Sociální dovednosti předškolního pedagoga (Mgr. Eva Svobodová)

Individualizace + inkluze = kvalita  (Doc., PhDr. Eva Opravilová, CSc.)

Hrajeme si, tančíme a přitom se bavíme (Eva Hurdová)

10) Vytvoření a spuštění www stránek SPV 

11) Příprava sněmu 12/2016